Algemene voorwaarden Trainingen

De Algemene voorwaarden Training zijn van toepassing op de overeenkomst tussen The Selflove Beauty Salon en de cursist zoals vermeld op de website.

1. Algemene begripsbepalingen

1. The Selflove Beauty Salon, gevestigd te Johann Siegerstraat 18 te Amsterdam, handelend onder KVK-nummer 87292033.

2. De cursist: degene die zich middels het online inschrijfformulier, het accepteren van offerte of opdrachtgeven heeft ingeschreven voor een van de door The Selflove Beauty Salon georganiseerde trainingen.

3. De studiegids of website: studie informatie van The Selflove Beauty Salon waarin alle relevante gegevens van de betreffende training(en) zijn vermeld.

4. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die zodanig is gesloten dat uitsluitend gebruik is gemaakt van één of meer technieken voor communicatie op afstand, zoals schriftelijke correspondentie of elektronische communicatie (bijv. e-mail en WhatsApp).

2. Trainingen

1. The Selflove Beauty Salon verzorgt de training zoals vermeld op de website en in de inschrijvingsbevestigingsmail.

3Overeenkomst

1. De overeenkomst tussen The Selflove Beauty Salon en de cursist wordt schriftelijk aangegaan. Bij ontvangst van het ingevulde (online) inschrijfformulier treedt de overeenkomst in werking. De cursist ontvangt een bevestiging van inschrijving van The Selflove Beauty Salon. Indien de cursist jonger dan 18 jaar is, dient een ouder of wettelijke vertegenwoordiger/verzorger schriftelijk toestemming te geven of de toestemming op het inschrijfformulier te vermelden.

2. De cursist is gehouden iedere wijziging in de persoonlijke gegevens schriftelijk aan The Selflove Beauty Salon te melden.

4. Prijzen

1. In de trainingsprijzen zijn de kosten voor het les- en oefenmateriaal inbegrepen, tenzij anders aangegeven.

2. De vermelde prijzen zijn inclusief BTW tenzij anders aangegeven.

3. Prijzen kunnen op grond van onvoorziene omstandigheden worden aangepast. Zoals bij wijzigingen in het BTW regime en/of de hoogte van het geldende BTW tarief.

5Betalingen

1. Na inschrijving of na acceptatie van de offerte zendt The Selflove Beauty Salon een inschrijvingsbevestiging aan de cursist.

2. De 50% aanbetaling dient per direct te geschieden. Het resterende bedrag dient uiterlijk bij aanvang van de training per contant of per pin te worden voldaan. Desgewenst is het mogelijk om het resterende bedrag via bankoverschrijving te voldoen.

3. Indien cursist verzuimt de factuur te voldoen, zijn de daaruit voor The Selflove Beauty Salon voortvloeiende kosten voor rekening van de cursist. Onder deze kosten zijn begrepen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, zoals de kosten van sommatie, incasso, raadsman/advocaat. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op ten minste 15% van het te vorderen bedrag.

4. The Selflove Beauty Salon mag een cursist, die niet aan de overeengekomen financiële verplichtingen voldoet, van verdere training/onderwijs uitsluiten, in dat geval is zonder uitzondering het verschuldigde lesgeld incl. onder lid 3 vermelde aanvullende kosten in zijn geheel direct opeisbaar

6. Annulering/verplaatsen door cursist

1. Annulering geschiedt door een aangetekend schrijven.

2. De training kan tot 30 dagen voor aanvang van de training kosteloos worden geannuleerd.

3. Bij annulering binnen 14 dagen voor aanvang van de training brengen wij 50% van de trainingsprijs in rekening.

4. Bij annulering binnen 7 dagen voor aanvang van de training brengen wij 100% van de trainingsprijs in rekening.

5. De training kan tot 14 dagen voor aanvang van de training eenmalig kosteloos worden verzet naar een nieuwe datum met een maximum van 6 weken na de initiële trainingsdatum. Na het kosteloos verplaatsen vangt de termijn uit voornoemde leden niet opnieuw aan, kosteloos annuleren of verplaatsen is hierna niet meer mogelijk.

6. Bij verzuim wegens ziekte of anderszins dient de cursist hiervan, onder opgave van reden, voor aanvang van de training, kennis te geven aan The Selflove Beauty Salon. In geval van ziekte dient een doktersverklaring overlegt te worden. In geval van overlijden van directe familie of naasten, dient een rouwkaart, gedachtenisprentje of overlijdensadvertentie overlegt te worden.

7. Aanbetalingen worden niet geretourneerd.

7. Annulering/verplaatsen door The Selflove Beauty Salon

1. Bij onvoldoende aanmeldingen voor een training heeft The Selflove Beauty Salon het recht een training tenminste 14 dagen voor aanvang van de training te wijzigen danwel te annuleren zonder gehouden te zijn tot vergoeding van schade of kosten. Indien de cursist met deze wijziging niet kan instemmen, kan de cursist dit binnen 14 dagen, schrift elijk kenbaar maken en zal de overeenkomst, zonder kosten voor de cursist worden ontbonden en een gedane aanbetaling zal door The Selflove Beauty Salon worden gerestitueerd.

2. Bij ziekte en/of verhindering van een trainster zal The Selflove Beauty Salon, voor zover mogelijk, voor vervanging zorgdragen. Indien vervanging niet mogelijk blijkt te zijn, zal The Selflove Beauty Salon de cursist zo spoedig mogelijk hiervan in kennis stellen en met een voorstel voor alternatieve data komen waarop de betreffende training alsnog zal worden verzorgd.

3. In geval van ziekte en/of verhindering van een trainster heeft de cursist geen recht op een (schade)vergoeding. The Selflove Beauty Salon zal geen extra kosten in rekening brengen voor de verzorging van training voortvloeiende uit ziekte en/of verhindering van een trainster.

4. In geval van overmacht zoals genoemd onder lid 2 en 3 kan geen beroep worden gedaan op de ontbindende voorwaarde zoals genoemd onder lid 1 noch kan de trainingsovereenkomst tussentijds worden beëindigt vanwege de uitval van een trainster.

8. Aansprakelijkheid

1. The Selflove Beauty Salon is niet aansprakelijk voor vermissing, beschadiging of diefstal van aan cursisten toebehorende eigendommen/voorwerpen.

2. The Selflove Beauty Salon is niet aansprakelijk voor enige vorm van schade en/of letselschade indien cursist of model de (veiligheids) instructies niet in acht neemt tijdens de training; theorie en praktijk oefeningen. The Selflove Beauty Salon is niet aansprakelijk voor enige vorm van  schade en/of letselschade als gevolg van handelingen verricht door cursist tijdens de training. Model zijn tijdens de training is op eigen risico.

3. Alle schade door de cursist toegebracht, hetzij moedwillig hetzij door onachtzaamheid, zal op kosten van de cursist of zijn/haar wettelijk vertegenwoordiger worden hersteld.

4. De cursist is gedurende de training aansprakelijk voor beschadigingen aan kleding en andere eigendommen van derden.

9. Auteursrecht

Het auteursrecht op het eigen lesmateriaal van The Selflove Beauty Salon berust bij The Selflove Beauty Salon Het materiaal mag niet worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, microfilm of op enige andere wijze zonder voorgaande schriftelijke toestemming van The Selflove Beauty Salon.

10. Huisregels

1. Cursist verbindt zich tot het volgen van alle tot de training behorende lessen.

2. Cursist verbindt zich al het opgegeven huiswerk, zowel theoretisch als praktisch, naar behoren te maken.

3. Cursist dient de werkplek opgeruimd en schoon achter te laten. Eten en drinken mogen niet genuttigd worden in de theorie- praktijkruimte.

4. Roken is niet toegestaan in alle ruimten.

5. Het is verplicht om mobiele telefoons tijdens de training uit te schakelen of in “niet storen” modus te zetten.

11. Geschillen

In geval van geschillen tussen cursist en The Selflove Beauty Salon over enig aspect dat samenhangt of voortvloeit uit de overeenkomst tussen The Selflove Beauty Salon en de cursist, kan een klacht hierover aan de directie van The Selflove Beauty Salon worden toegezonden. De directie is verplicht om binnen 10 werkdagen schriftelijk te reageren.

12. Modellen

Indien cursist niet in staat is om haar eigen model te regelen zal The Selflove Beauty Salon proberen een model te regelen. The Selflove Beauty Salonbiedt geen garantie dat dit lukt. Cursist blijft zelf verantwoordelijk voor het regelen van een model. The Selflove Beauty Salon is niet verantwoordelijk voor het al dan niet komen opdagen van het model. Zonder model is deelname aan de training niet mogelijk, waardoor annulering helaas het gevolg is. De annuleringsvoorwaarden uit artikel 6 blijven in dit geval onverminderd van kracht.

13. Studiegids

Druk- en zetfouten, prijswijzigingen en wijzigingen van de inhoud van de trainingen in de studiegids voorbehouden.

14. Wijziging Algemene voorwaarden

De Algemene Voorwaarden kunnen door The Selflove Beauty Salon worden gewijzigd. Bekendmaking vindt plaats door middel van een algemene kennisgeving op de website.